İptal ve İade Koşulları

 

İPTAL İADE KOŞULLARI

MADDE 5: CAYMA HAKKI
5.1 ALICI; işbu mesafeli satış sözleşmesinin 6. Maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) iş günü içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. İşbu 14 (on dört) günlük süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.

5.2 ALICI cayma hakkını SATICI tarafından Www.kitaps.com.tr internet sitesinde ve mobil uygulamasında açıklanan prosedüre uymak suretiyle kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün, birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün, belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. 

5.3. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Www.kitaps.com.tr internet sitesinde ve/veya mobil uygulamasında açıklanan anlaşmalı kargo şirketlerinin kullanılması şartıyla SATICI’ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünü işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olması gerekmektedir. ALICI tarafından cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin SATICI’ya ulaşması halinde SATICI söz konusu talebin kendisine ulaştığını ALICI’ya yazılı olarak bildirecek ve cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde ürün bedelini ALICI’ya iade edecektir. ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. 

5.4. ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde yurtiçinde kargo yolu ile yapacağı ürün iadelerinde kargo bedeli SATICI’ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için ürünün fatura aslının da SATICI’ya iade edilmesi gerekmektedir. Yurt dışına yapılan teslimatlarda cayma hakkının kullanılması halinde ürünün kargo yolu ile iadesinde kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır. Cayma hakkının kullanılması için ürünün fatura aslının da SATICI’ya iade edilmesi gerekmektedir. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

5.5. ALICI’nın kendi kusurundan kaynaklanan bir sebeple cayma hakkına konu edilen malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. 

5.6. 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne göre aşağıda sayılan sözleşmelerde ALICI’nın cayma hakkını kullanması mümkün değildir:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

5.7. Yukarıda 5.5. maddede belirtilen hususların dışında ALICI yukarıdaki bölümlerde belirtilen süreler ve usul içerisinde cayma hakkını kullanmaz ise bu hakkını kullanma imkanını kaybeder.